Ψήφισμα του Εκτελεστικού για τον καθορισμό των υπερτοπικών σημαιών

Πληροφορίες Εκθέματος

Τόπος & Χρόνος: Κόρινθος, 15 Μαρτίου 1822
Αριθμός Εγγράφου: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τόμ. 1, αρ. 322
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή: Ψήφισμα του Εκτελεστικού για τον καθορισμό του σχήματος, του χρώματος και των συμβόλων των υπερτοπικών σημαιών