Προσωρινόν Πολίτευμα της Νήσου Κρήτης

Πληροφορίες Εκθέματος

Τόπος & Χρόνος: Αρμένοι, 21 Μαΐου 1822
Αριθμός Εγγράφου: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τόμ. 1, αρ. 507
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής