Γεώργιος Τερτσέτης, Διήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής

Γεώργιος Τερτσέτης, Διήγησις Συμβάντων

Πληροφορίες Εκθέματος

Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Χειρόγραφο αρ. 531 της Διηγήσεως συμβάντων της ελληνικής φυλής από τα 1770 έως τα 1836 του Γεωργίου Τερτσέτη.

Το κείμενο της Διηγήσεως εκδόθηκε το 1846 στην Αθήνα, Τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως. Πρόκειται για την καθ’ υπαγόρευση καταγραφή των απομνημονευμάτων του «ολιγογράμματου και πολυμαθούς» Θεόδωρου Κολοκοτρώνη προς τον Γεώργιο Τερτσέτη. Ο πομπώδης τίτλος δημιουργεί την προσδοκία ότι ο αναγνώστης βρίσκεται μπροστά όχι σε μια απλή αφήγηση απομνημονευματικού χαρακτήρα, αλλά σε μια αναδιήγηση των πεπραγμένων της ίδιας της φυλής των Ελλήνων για 66 χρόνια, από την εποχή των Ορλωφικών έως τα πρώτα χρόνια του Ελληνικού Βασιλείου. Το βιβλίο θεωρήθηκε εθνική παρακαταθήκη, γνώρισε ιδιαίτερη δημοφιλία και πολλαπλές ανατυπώσεις. Ήδη το 1851 στην επανέκδοσή του, ο τίτλος μετασχηματίζεται σε Ο Γέρων Κολοκοτρώνης, μεταθέτοντας το κέντρο βάρους στο πρόσωπο του εμβληματικού αφηγητή.

Στο φύλλο 709, ο Γέρος του Μοριά, αναφερόμενος στην έκρηξη της Επανάστασης, σχολιάζει: «Το κίνημά μας έγεινε εις τας 22 Μαρτίου εις την Καλαμάταν. Από τας 6 του Ιανουαρίου έως εις τας 22 Μαρτίου, επροσπάθησα, ενέργησα εις την Μάνην να ενώσωμεν διάφορα σπήτια Μανιάτικα κατά την συνήθειάν τους, και τους ενώσαμεν, τους αδελφώσαμεν […] και τους έλεγα, ότι την ημέρα του Ευαγγελισμού να ήναι έτοιμοι, και κάθε επαρχία να κινηθή εναντίον των Τούρκων των τοπικών, και να τους πολιορκήσουν εις τα διάφορα φρούρια […]».