Επιστολή Εϋνάρδου προς Καποδίστρια

Επιστολή Εϋνάρδου προς Καποδίστρια

Πληροφορίες Εκθέματος

Συλλογή: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας
Τόμος: 25
Αριθμός Εγγράφου: 2
Σελίδα/-ες: 25-26
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Περιγραφή:

Επιστολή του Ιππέως Εϋνάρδου προς τον Κυβερνήτη, Ιωάννη Καποδίστρια, στην οποία αναφέρει ότι θα αποστείλει εξ ιδίων πόρων μέρος του δανείου προς την Ελλάδα (Παρίσι, 26 Οκτωβρίου 1829)

Η σχέση αμοιβαίας εκτίμησης και αλληλοθαυμασμού μεταξύ του Ελβετού φιλέλληνα Εϋνάρδου και του Καποδίστρια ξεκινά το 1814, όταν οι δύο άνδρες γνωρίζονται στη Γενεύη. Η γνωριμία τους διαδραμάτισε αποφασιστικό ρόλο και στη φιλελληνική δράση του Εϋνάρδου, ο οποίος συστηματικά προσπαθούσε να εξασφαλίσει στην Ελλάδα οικονομικούς πόρους, γράφοντας επιστολές και δηµοσιεύοντας εκκλήσεις στις ευρωπαϊκές εφηµερίδες. Στην εν λόγω επιστολή, αφού εκθέσει τις τιτάνιες προσπάθειες που καταβάλλει για την εύρεση προσόδων για την Ελλάδα, ο Εϋνάρδος διατείνεται προς τον Καποδίστρια ότι «εις αυτήν την περίστασιν δεν εφείσθην μηδέ φροντίδας, μηδέ αγώνας, διά να θέσω την Ελλάδα εις την φάσιν του να προσμένη τα τακτικά βοηθήματα, τα οποία την υπόσχεται το δάνειον, και διά να επιταχύνω την συντέλεσίν του».