Α. Κοραής, Σάλπισμα Πολεμιστήριον

Α. Κοραής, Σάλπισμα Πολεμιστήριον
Α. Κοραής, Σάλπισμα Πολεμιστήριον

Πληροφορίες Εκθέματος

Συγγραφέας: Ατρόμητος ο εκ Μαραθώνος [Αδαμάντιος Κοραής]
Τίτλος: Σάλπισμα Πολεμιστήριον. Δευτέρα έκδοσις, διωρθωμένη, καί ηυξημένη μέ προσθήκην εις τό τέλος.
Σελίδα/-ες: 16-17, τίτλος, 3, 22-23,
Τόπος & Χρόνος: Εν Πελοποννήσωι, [Παρίσι] 1821
Εκδοτικός Οίκος: Εκ της ελληνικής τυπογραφίας [Firmin Didot]
Προέλευση: Βιβλιοθήκη της Βουλής