Αίτηση για προβιβασμό αξιωματικών

Αίτηση για προβιβασμό αξιωματικών

Πληροφορίες Εκθέματος

Συλλογή: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας
Τόμος: 18
Αριθμός Εγγράφου: 38
Σελίδα/-ες: 25
Περιγραφή:

Αίτηση του Ν. Κοντογιάννη προς το Υπουργείο Πολεμικών για τον προβιβασμό αξιωματικών λόγω ανδραγαθημάτων (Ναύπλιο, 7 Μαρτίου 1825)

Ο Ν. Κοντογιάννης ζητεί την απονομή των στρατιωτικών βαθμών του χιλιάρχου και του υποχιλιάρχου σε άνδρες που πολέμησαν υπό τις οδηγίες του και ανδραγάθησαν, προκειμένου «να αυξηνθή ο υπέρ πατρίδος ζήλος των και να εξάψη περισσότερον η Διοίκησις την φιλοτιμίαν των».

Οι βαθμοί της στρατιωτικής ιεραρχίας είχαν θεσπισθεί από την Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, με την ψήφιση τον Ιανουάριο του 1822 του Στρατιωτικού Οργανισμού, σύμφωνα με τον οποίο καθιερώνονταν οι βαθμοί του στρατηγού, αντιστρατήγου, χιλιάρχου, υποχιλιάρχου, ταξιάρχου, εκατοντάρχου, πεντηκοντάρχου, σημαιοφόρου, εικοσιπεντάρχου, δεκάρχου και στρατιώτη. Το γεγονός, όμως, ότι η ένταξη των οπλαρχηγών στη νέα στρατιωτική ιεραρχία ήταν εξαρτημένη από την Επαναστατική Διοίκηση, οδήγησε σε πελατειακού τύπου σχέσεις: έτσι, η μαζική διανομή στρατιωτικών αξιωμάτων και διπλωμάτων δεν ήταν πάντοτε σύμφωνη με τη στρατιωτική δεξιότητα των υποψηφίων, αλλά με τη νομιμοφροσύνη τους και τις πολιτικές τους διασυνδέσεις.