Page 438 - Αντικρίζοντας την Ελευθερία!
P. 438

438 ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!
ΊΊΊ.10.6
Κ. Μινωΐδου Μηνά του εκ Μακεδωνίας
Προς τους Γερμανούς και τα λοιπά της Ευρώπης έθνη Πρόσκλησις εις βοήθειαν των Ελλήνων• C. Minoïde Mynas
Appel à la nation allemande et aux autres peuples de l’Europe, en faveur des Grecs;
Traduit du Grec, par M. Le Vte A. de Ludre, Membre de la Société Philhellénique de Paris.
Se vend au profit des Grecs.
Paris. Bossange Père, libraire, Rue de Richelieu, no 60; Treuttel et Wurtz, libraires, Rue de Bourbon, no 17;
Strasbourg, Rue des Serruriers. – Londres, 30 Soho-Square. 1826.
Βιβλιοθήκη της Βουλής
 ΔΊΓΛΏΣΣΉ ΈΚΔΟΣΉ, σε ελληνική γλώσσα και γαλλική μετάφραση από κάποιον φιλέλληνα (vicomte A. de Ludre) του κομιτάτου στο Παρίσι, της έκκλησης του Μινωίδη, από το τυπογραφείο Rignoux.
Ο Κωνσταντίνος Μηνά ή Μήνου (1788-1859), γνω- στός με το ψευδώνυμο Μηνάς Μινωίδης (Minas Minoide) ή Μηναΐδης, ήταν εκπρόσωπος του νεο- ελληνικού διαφωτισμού στο Παρίσι, πολέμιος του Αδαμάντιου Κοραή και υποστηρικτής του Ιωάννη Καποδίστρια. Μεταξύ άλλων, εξέδωσε το έργο «Κα- νάρις, άσμα Πινδαρικόν» (1830) όπου εξύμνησε τον ηρωισμό της Επανάστασης. Κατά τη διάρκειά της
ΊΊΊ.10.7
[Ευανθία Καΐρη]
δραστηριοποιήθηκε για την ελληνική υπόθεση, εκδί- δοντας και διάφορα δίγλωσσα (ελληνικά και γαλλι- κά) φυλλάδια, με τη μορφή επιστολών, όπως «Τοις κραταιοτάτοις της Ευρώπης Βασιλεύσι» (1821) και «Σύντομος επίστασις εις την του της Αουστρίας Μι- τιαστηρίου πολιτικήν ως προς την Ελλάδα» (1826).
Χαρακτηριστικό αυτών είναι η παρούσα έκδοση του 1826, που, σε αρχαϊζον ιδίωμα, απευθύνει πρόσκληση, στα ευρωπαϊκά έθνη για ενίσχυση του ελληνικού Αγώνα, ενώ, όπως δηλώνεται και στο εξώφυλλό του με εμφατι- κά (εις διπλούν: en faveur des Grecs και se vend au profit des Grecs), τα έσοδά της διατίθενται υπέρ αυτού.
 Νικήρατος δράμα εις τρεις πράξεις, υπό Ελληνίδος τινός συντεθέν.
Εν Ναυπλίωι. Εν τηι Τυπογραφίαι της Διοικήσεως. 1826 Ναύπλιο 1826
Βιβλιοθήκη της Βουλής
ΑΝΏΝΥΜΉ ΈΚΔΟΣΉ, η οποία ωστόσο μπο- ρεί με βεβαιότητα να αποδοθεί στην Άνδρια λογία και λογοτέχνιδα Ευανθία Καΐρη (1799-;), μικρή αδελφή του γνωστού λογίου Θεόφιλου. Επιδόθηκε σε λογο- τεχνικές συνθέσεις, χωρίς ωστόσο αξιόλογες ποιητι- κές επιδόσεις, ενώ συνέταξε και μία ανοικτή επιστολή προς τις γυναίκες της Ευρώπης ζητώντας βοήθεια για την ελληνική υπόθεση [αρ. κατ. ΙΙ.8.Γ.11].
Ο Νικήρατος είναι στρατηγός στο πολιορκημένο Με- σολόγγι, ο οποίος σκέφτεται να φυγαδεύσει την κόρη του και τον γιό του, μέσω του επτανήσιου Λυσίμαχου, εκπρόσωπου των Μεγάλων Δυνάμεων. Τελικά η κόρη του επιλέγει να παραμείνει με τους υπολοίπους στο Μεσολόγγι και να ακολουθήσει στον ηρωικό θάνατο.
Το ιστορικό θέμα συνδυάζεται με κλασικότροπα και αρχαΐζοντα στοιχεία, ενώ ολόκληρο το έργο διαπνέε- ται από έντονο λυρισμό. Επίσης, διαφαίνεται ο καταγ- γελτικός τόνος της συγγραφέως, η οποία στρέφεται κατά των ξένων δυνάμεων, που τις κατηγορεί ότι ου- σιαστικά επιτρέπουν ή και συνδράμουν, εμμέσως, την οθωμανικά βαρβαρότητα.
Η Καΐρη συνέθεσε στην Ερμούπολη το έργο τρεις μήνες μετά την Άλωση του Μεσολογγίου και πρω- τοπαρουσιάστηκε το 1827, επίσης στην Ερμούπολη, μπροστά σε πρόσφυγες του πολέμου. Το αφιερώνει στις θυσιασθείσες Ελληνίδες και προτάσσει αφιερω- τική επιστολή «Προς τας Ελληνίδας», γραμμένη στην Άνδρο, στις 11 Ιουλίου 1826.
    436   437   438   439   440