Page 418 - Αντικρίζοντας την Ελευθερία!
P. 418

 ΙΙΙ.7
Δημ. Υψηλάντης
Ν. Αποστόλης
Π. Μπότασης
Δημήτριος Υψηλάντης (1793-1832)
ΦΊΛΊΚΟΣ, ΣΤΡΑΤΊΏΤΊΚΟΣ ΚΑΊ ΠΟΛΊΤΊΚΟΣ. Γόνος επιφανούς φαναριώτικης οικογένειας, με σπουδές στην Κωνσταντι- νούπολη, τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες και το Παρίσι, ο Δημήτριος Υψηλάντης κατέφθασε τον Ιούνιο του 1821 στην Πελοπόννησο ως πληρεξούσιος του Γενικού Επιτρόπου της Αρχής, του αδελφού του Αλέξανδρου. Από τις πρώτες επαφές του με τους προκρίτους της Πελοποννήσου, φάνηκαν οι αντιστάσεις των τοπικών αρχών να τον αποδεχθούν και να του αναθέσουν τη διοίκηση των επαναστατι- κών επιχειρήσεων. Ορίστηκε γενικός αρχηγός στην πολιορκία της Τριπολιτσάς. Κατά την Α ́ Εθνική Συνέλευση της Επιδαύρου εκλέ- χθηκε πρόεδρος του Βουλευτικού (15 Ιανουαρίου 1822), ενώ στη Β ́ Εθνική Συνέλευση του Άστρους (1823) επιχείρησε να τηρήσει διαλλακτική στάση απέναντι στις αντιμαχόμενες παρατάξεις πολι- τικών και στρατιωτικών. Τον Απρίλιο του 1826 αντιτάχθηκε στην απόφαση της Γ ́ Εθνικής Συνέλευσης να ζητήσει τη διαμεσολάβη- ση της Αγγλίας για την κατάπαυση των εχθροπραξιών, πράξη που του επέφερε τη στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων μέχρι την επανάληψη των εργασιών της Συνέλευσης στην Τροιζήνα (1827).
Ο Δημήτριος Υψηλάντης έλαβε μέρος σε πολλές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Πελοπόννησο, με αποκορύφωμα τη συμβολή του στις συγκρούσεις με τον Ιμπραήμ στους Μύλους του Άργους (1825). Κατά την καποδιστριακή περίοδο ανέλαβε την αρχηγία του στρατού της Ανατολικής Ελλάδος, και μετά τη νικηφόρα μάχη στη θέση Πέτρα Βοιωτίας (12 Σεπτεμβρίου 1829) – την τελευταία της Επανάστασης – ανάγκασε τις οθωμανικές δυνάμεις σε συνθηκολό- γηση. Μετά τη δολοφονία του Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια συμμετεί- χε στην επταμελή Διοικητική Επιτροπή, ενώ λίγους μήνες αργότερα έλαβε μέρος στη Δ ́ κατά συνέχειαν Εθνοσυνέλευση, κατά τη διάρ- κεια των εργασιών της οποίας απεβίωσε στο Ναύπλιο.
 418 ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!
  ΊΊΊ.7.1
Peter Heinrich Lambert von Hess (1792-1871)
Ο Δημήτριος Υψηλάντης υπερασπίζεται το Άργος λιθογραφία, 62 x 45 εκ.
υπογραφές: P Herivegen inv. et sculpsit (άτωθεν του διακοσμητικού πλαι- σίου, κεντρικά) / Gemalt v. Peter Hess (κάτω αριστερά) / Lithogr. v. H. Kohler. (κάτω δεξιά) / Eigenthum u. Verlag v. Meÿ u. Widmaÿer, München. (κάτω κεντρικά)
επιγραφές: Δ. ο Υψηλάντης / υπερασπίζεται ανδρείως τήν πόλιν Άργος. (επάνω) / Dem. Ypsilantis / is defending the City of Argos (αριστε- ρά) / Dem. Ypsilantis / défend la ville d’Argos. (δεξιά) / Dem. Ypsilantis vertheidigt die / Stadt Argos. (κάτω)
Συλλογή Έργων Τέχνης της Βουλής των Ελλήνων, αρ. ευρ. 319
ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΊΚΟ ΠΡΟΈΡΧΈΤΑΊ από τη σειρά έργων του Peter von Hess [πρβλ. αρ. κατ. II.1.17-20].
Ο Δημήτριος Υψηλάντης ανέλαβε να υπερασπιστεί το Άργος κατά την επιδρομή του Δράμαλη, ο οποίος είχε ως στόχο να απελευθε- ρώσει τους πολιορκημένους Τούρκους στο Παλαμήδι του Ναυπλί- ου. Ο Υψηλάντης οχυρώθηκε στο φρούριο Λάρισα τους Άργους, προκειμένου να αποσπάσει την προσοχή του Δράμαλη και να δώσει τον απαιτούμενο χρόνο για προετοιμασία στο αρχηγείο των ελλη- νικών δυνάμεων, στους Μύλους της αργολικής πεδιάδας. Όντως, στις 26 Ιουλίου 1822 οι ισχυρές τουρκικές δυνάμεις επιτέθηκαν εναντίον του Άργους. Ο Δ. Υψηλάντης, με στολή ουσάρου και κρα- τώντας την σημαία με τον φοίνικα – όπως κατά την κήρυξη της Επανάστασης το 1821 στις παραδουνάβιες ηγεμονίες ο αδερφός του Αλέξανδρος [αρ. κατ. Πρελούδιο 2] – αντιστέκεται στα οθωμα- νικά στρατεύματα που βάλλουν με κανονιοβολισμούς.   416   417   418   419   420