Page 395 - Αντικρίζοντας την Ελευθερία!
P. 395

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΩΝ ΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ
                                    ΊΊI.1.2
Karl Krazeisen (1794-1878)
Προσωπογραφία του Γεωργίου Κουντουριώτη, 1828
λιθογραφία, 50 × 40 εκ.
υπογραφές: Hanfstaengl ft. (στο θέμα, κάτω δεξιά) Nach der Natur dex. von Kraxeisen. (κάτω αριστερά) Gedr. v. Selb. (κάτω δεξιά)
επιγραφή: G. CONDURIOTTIS. (κάτω κεντρικά)
Συλλογή Έργων Τέχνης της Βουλής των Ελλήνων, αρ. ευρ. 893
 ΤΟ 1826 Ο KARL KRAZEISEN (Καρλ Κρα- τσάιζεν), Βαυαρός αξιωματικός του πεζικού, με τον βαθμό τότε του υπολοχαγού, ήρθε στην Ελλάδα για να πολεμήσει, μαζί με άλλους Φιλέλληνες, για την ελληνική ανεξαρτησία. Επικεφαλής αυτής της ομά- δας Βαυαρών ήταν ο έμπειρος συνταγματάρχης του πυροβολικού Karl Wilhelm von Heidek. Αμφότεροι, όντες ερασιτέχνες ζωγράφοι, επιδόθηκαν και στην αποτύπωση σκηνών και μορφών της Ελληνικής Επα- νάστασης.
Ο Krazeisen εστίασε την προσοχή του, μεταξύ Νο- εμβρίου 1826 και Αυγούστου 1827, στην εκ του φυ- σικού προσωπογράφιση σημαντικών πρωταγωνιστών του ένοπλου Αγώνα. Σχεδίαζε τους ήρωες με μαύρο μολύβι σε μικρά φύλλα χαρτιού – τα σχέδια απόκει- νται στην Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου της Αθήνας – αναγράφοντας κατά κανόνα τον τόπο και την χρονολογία, ενώ ζητούσε και από τους προσωπογραφούμενους να υπογράφουν ιδι- οχείρως, πιστοποιώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την αυθεντικότητα των προσωπογραφικών χαρακτηριστι- κών τους.
Ήδη το 1827, αφού δραστηριοποιήθηκε και φιλοτέ- χνησε τα πορτραίτα του σε στρατόπεδα στην Αττική, την Αργολίδα και τον Αργοσαρωνικό, επέστρεψε στο Μόναχο και προχώρησε στην μεταφορά των σχεδί- ων του σε λιθογραφίες. Το σύνολο των απεικονίσεων
ΊΊI.1.3
του Krazeisen παρουσιάστηκε με τη μορφή λευκώ- ματος, υπό τον γενικό τίτλο Bildnisse ausgezeichneter Griechen und Philhellenen, nebst einigen Ansichten und Trachten (Προσωπογραφίες των διασημοτέρων Ελλήνων και Φιλελλήνων, μαζί με μερικές Απόψεις και Ενδυμασίες). Τυπώθηκαν στο Μόναχο, από το λιθογραφείο του Franz Seraph Hanfstaengl (1804- 1877), μεταξύ 1828 και 1831, σε επτά τεύχη, με τέσ- σεριες λιθογραφίες έκαστο.
Τα είκοσι λιθογραφημένα πορτραίτα που κυκλοφόρη- σαν με το λεύκωμα του Krazeisen διέδωσαν ευρέως τη μορφή πολλών σημαντικών Ελλήνων αγωνιστών. Επιπλέον της αδιαμφισβήτητης τεκμηριωτικής τους σημασίας, ενέχουν επίσης σημαντική καλλιτεχνική αξία, αποτυπώνοντας και ψυχογραφικά τις προσω- πικότητες των ηρώων. Από τη σειρά του Krazeisen λείπουν βεβαίως, εκ των πραγμάτων, ήρωες πρώτου μεγέθους, που είχαν πέσει ήδη υπέρ πατρίδος, όπως ο Αθανάσιος Διάκος, ο Μάρκος Μπότσαρης και ο Παπαφλέσσας. Ωστόσο, οι λιθογραφημένες προσω- πογραφίες του Krazeisen απέδωσαν και καθιέρωσαν ένα εικαστικό Πάνθεον του Ελληνικού Αγώνα, αντι- προσωπευτικό και αρχετυπικό.
Στο προκείμενο χαρακτικό απεικονίζεται ο Γεώργιος Κουντουριώτης, σε στάση τριών τετάρτων, με τη χα- ρακτηριστική ενδυμασία των νησιωτών, όπως τον είχε αποτυπώσει ο Krazeisen στον Πόρο το 1827.
 Επιστολή του Γ. Κουντουριώτη προς το Βουλευτικό, διά της οποίας ευχαριστεί για την εκλογή του ως προέδρου του Εκτελεστικού (Ύδρα, 24 Δεκεμβρίου 1823)
Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τόμ. 12, αρ. 223, έγγραφο, μονόφυλλο [σελ. 237] Βιβλιοθήκη της Βουλής
O ΓΈΏΡΓΊΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΊΏΤΉΣ, αναγνωρίζοντας πόσο σημαντικό είναι το «προεδρικό επάγγελμα», σε μια απόπειρα captatio benevolentiae, θεωρεί τον εαυτό του ανάξιο και ανίκανο γι’ αυτό. Ωστόσο, όπως επιση- μαίνει, για να μη φανεί απειθής και παρήκοος, αποδέχθηκε το αξίωμα παρά τη θέλησή του, ευγνωμονεί το σώμα για την ύψιστη αυτή τιμή και απολογείται για την καθυστερημένη του προσέλευση, εξηγώντας ότι είχε να διευθετήσει οικιακές υποθέσεις.
ΗΡΩΟΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Oι ήρωες του ξίφους 395
    393   394   395   396   397