Page 299 - Αντικρίζοντας την Ελευθερία!
P. 299

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΩΝ ΤΡΟΠΑΙΩΝ
                                                                                        ΙΙ.7.Γ.4
Έγγραφο του Εκτελεστικού προς το Βουλευτικό με θέμα την ανάγκη μεταφοράς και φύλαξης του αγγλικού δανείου στο Ναύπλιο (Ναύπλιο, 22 Ιουνίου 1824)
Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τόμ. 10, αρ. 519, έγγραφο, μονόφυλλο [σελ. 360] Βιβλιοθήκη της Βουλής
 ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ της διοίκησης των Ιονίων Νήσων να τηρήσουν την ου- δετερότητά τους και να μην αναλάβουν τη φύλαξη του αγγλικού δανείου εντός της επικράτειάς τους, το Εκτελεστικό εισηγείται την «παρακαταθήκη» του στην πόλη του Ναυπλίου. Το πρόβλημα χρηματοδότησης του Αγώνα οδήγησε στην προσπάθεια αναζήτησης δανείων από το εξωτερικό, με αποτέλεσμα τη σύναψη
ΙΙ.7.Γ.5
δύο δανειακών συμβάσεων στο Λονδίνο. Η πρώτη συ- νήφθη τον Φεβρουάριο του 1824, ονομαστικής αξίας 800.000 στερλινών, και η δεύτερη τον Φεβρουάριο του 1825, ονομαστικής αξίας 2.000.000 στερλινών. Συνο- λικά, για διάφορους κερδοσκοπικούς λόγους και από τα δύο δάνεια έφθασαν στην Ελλάδα μόνο 540.000 λίρες. Σοβαρές ευθύνες αποδόθηκαν στους διαπραγ- ματευτές, Ανδρέα Λουριώτη και Ιωάννη Ορλάνδο.
 Επιστολή του Ιωάννη-Γαβριήλ Εϋνάρδου (Jean-Gabriel Eynard) προς τον Κυβερνήτη Ιω. Καποδίστρια, στην οποία αναφέρει ότι θα αποστείλει εξ ιδίων πόρων μέρος του δανείου προς την Ελλάδα (Παρίσι,
26 Οκτωβρίου 1829)
Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τόμ. 25, αρ. 2, έγγραφο, δίφυλλο [σελ. 25-26] Βιβλιοθήκη της Βουλής
Η Σ Χ Ε Σ Η αμοιβαίας εκτίμησης και αλληλοθαυ- μασμού μεταξύ του Ελβετού φιλέλληνα Εϋνάρδου και του Καποδίστρια ξεκινά το 1814, όταν οι δύο άνδρες γνωρίζονται στη Γενεύη. Η γνωριμία τους διαδραμά- τισε αποφασιστικό ρόλο και στη φιλελληνική δράση του Εϋνάρδου, ο οποίος συστηματικά προσπαθούσε να εξασφαλίσει στην Ελλάδα οικονομικούς πόρους, γράφοντας επιστολές και δημοσιεύοντας εκκλήσεις
ΙΙ.7.Γ.6
στις ευρωπαϊκές εφημερίδες. Στην εν λόγω επιστολή, αφού εκθέσει τις τιτάνιες προσπάθειες που καταβάλλει για την εύρεση προσόδων για την Ελλάδα, ο Εϋνάρδος διατείνεται προς τον Καποδίστρια ότι «εις αυτήν την περίστασιν δεν εφείσθην μηδέ φροντίδας, μηδέ αγώ- νας, διά να θέσω την Ελλάδα εις την φάσιν του να προ- σμένη τα τακτικά βοηθήματα, τα οποία την υπόσχεται το δάνειον, και διά να επιταχύνω την συντέλεσίν του».
 Πρόταση των κατοίκων της Τριπόλεως για υποτίμηση του νομίσματος λόγω οικονομικής δυσπραγίας (Τρίπολη, Ιούλιος 1823)
Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τόμ. 11, αρ. 85, έγγραφο, μονόφυλλο [σελ. 89-90] Βιβλιοθήκη της Βουλής
ΟΔΗΓΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΠΙ- Σ Ι Α , τη φτώχεια και την εξαθλίωση, οι κάτοικοι της Τρίπολης ζητούν από τη Διοίκηση «να δώση ένα νιζάμι» (< τουρκ. nizam), δηλαδή έναν κανόνα, μια διαταγή που θα διορθώσει «τους μαχμουτιέδες» (< τουρκ. mahmudiye, οθωμανικό χρυσό νόμισμα, που κόπηκε από τον σουλτάνο Μαχμούτ Β ́), ανακου-
φίζοντας τους φτωχούς, τις χήρες και τα ορφανά. Μάλιστα, σχολιάζουν ότι «Ο μαχμουτιές θριαμβεύ- ει», διατύπωση που ίσως υπονοεί την κερδοσκοπία κάποιων μέσα από την εύκολη παραχάραξη των μαχμουτιέδων, όπως και άλλων οθωμανικών νομι- σμάτων, η οποία συνιστά σύνηθες φαινόμενο της εποχής.
ΣΚΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η συγκρότηση του Κράτους 299
 
   297   298   299   300   301