Page 283 - Αντικρίζοντας την Ελευθερία!
P. 283

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦIΑ
Αθήνη, Α. & Ξούριας, Ι. 2015. Νεοελληνική γραμματεία 1670-1830. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. http://hdl.handle.net/11419/3328.
Ανδριώτης, Ν. 1974. Η ελληνική γλώσσα στους μετακλασικούς χρόνους. Στο Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. Ε ́, 258-267. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.
Baggioni, D. 1997. Langues et nations en Europe. Paris: Payot/Rivages.
Δημαράς, Κ.Θ. (επιμ.). 1984. Αδαμαντίου Κοραή, Προλεγόμενα στους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς και η αυτοβιογραφία του, τόμ.
Α ́. Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ.
Διατσέντος, Π. 2007. Το γλωσσικό ζήτημα. Θέματα ιστορίας της ελληνικής γλώσσας. http://www.greek-language.gr/greekLang/ studies/history/thema_12/index.html.
García, O. 2009. Bilingual education in the 21st century: A global perspective. Oxford: Wiley-Blackwell. Gee, J. P. 1996. Sociolinguistics and literacies. Ideology in discourses. Λονδίνο: Taylor & Francis.
Καζάζης, Ι. Ν. 1999. Ο λόγος των αγωνιστών. Στο Μ. Ζ. Κοπιδάκης (επιμ.), Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας, 244-245. Αθήνα: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο.
Κατσιαρδή-Hering, Ό., Παπαδία-Λάλα, Α., Νικολάου, Κ. & Καραμανωλάκης, Β. 2018. Έλλην, Ρωμηός, Γραικός, Συλλογικοί προσδιορισμοί & ταυτότητες. Αθήνα: Εκδόσεις Ευρασία.
Κεχαγιόγλου, Γ. 1999α. Λαϊκά λογοτεχνικά βιβλία και αναγνώσματα (17ος-18ος αιώνας). Στο Μ. Ζ. Κοπιδάκης (επιμ.), Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας, 220-221. Αθήνα: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο.
Κεχαγιόγλου, Γ. 1999β. Το Πελοποννησιακό ιδίωμα. Στο Μ. Ζ. Κοπιδάκης (επιμ.), Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας, 246-247. Αθήνα: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο.
Κιτρομηλίδης, Π. 1996. Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ.
Κουτσουσίμου-Τσίνογλου, Β. 2000. Πολυφωνικότητα και Πολυτροπικότητα: Δείκτες στάσεων του/της ομιλητή/-τριας και
σχεδιασμός ενός «κοινού γραπτού». Προπαιδαγωγική ανάλυση. Γλωσσικός Υπολογιστής 2 (1-2): 207-222.
Leech, G. & Short, M. 1981. Style in Fiction. A linguistic introduction to English fictional prose. London/New York: Longman.
Μανωλέσσου, Ιω. 2013. Από την ιστορία των βόρειων ιδιωμάτων. Η γραμματική του Γ. Ρουσιάδη (1834). Patras Working Papers in Linguistics, vol. 3. https://pasithee.library.upatras.gr/pwpl/rt/printerFriendly/2159/2195.
Μενούνος, Ιω. Β. 1979. Κοσμά του Αιτωλού Διδαχές. Αθήνα.
Μπαμπινιώτης, Γ. 2011 (επιμ.). Το γλωσσικό ζήτημα. Σύγχρονες προσεγγίσεις. Αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων.
Μackridge, P. 2014. Γλώσσα και εθνική ταυτότητα στην Ελλάδα, 1766-1976 (μτφρ. Γ. Κονδύλης). Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.
Νάκας, Α. 2003. Σημασιοσυντακτικά της άκλιτης μετοχής σε -οντας/-ώντας. 6ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας (18-21 Σεπτεμβρίου 2003), 1-11. Πανεπιστήμιο Κρήτης: Εργαστήριο Γλωσσολογίας.
Παντελίδης, Ν. 2007. Κοινή δημοτική: παρατηρήσεις στη διαδικασία διαμόρφωσής της. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 27: 337-347.
Πολίτης, Α. 2009. Ρομαντικά Χρόνια. Ιδεολογίες και νοοτροπίες στην Ελλάδα του 1830-1880. Σειρά: Θεωρία και Μελέτες Ιστορίας, 14. Αθήνα: Ε.Μ.Ν.Ε.-Μνήμων.
Σαραντάκος, Ν. 2020. Το ζορμπαλίκι των ραγιάδων. Το Εικοσιένα μέσα από τις λέξεις του. Αθήνα: Εκδόσεις του 21ου. Σιμόπουλος, Κ. 19982. Η γλώσσα και το Εικοσιένα. Λογιώτατοι, Φαναριώτες, κοτζαμπάσηδες, τίτλοι, αξιώματα και προσαγορεύσεις.
Αθήνα: Εκδόσεις Στάχυ.
Σταυρίδη-Πατρικίου, Ρ. 1999. Γλώσσα, εκπαίδευση και πολιτική. Αθήνα: Ολκός.
Siegel, J. 1985. Koines and koineization. Language in Society 14 (3): 357-378.
Τριανταφυλλίδης, Μ. [1938] 1993. Ερευνητικά Γ ́, Νεοελληνική Γραμματική. Ιστορική Εισαγωγή, 3ος τόμ. των Απάντων, σελ. 86-95. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη].
Todorov, T. 1981. Mikhail Bakhtine le principe dialogique. Suivi de Écrits du Cercle de Bakhtine. Paris: Seuil. Φραγκουδάκη, Ά. 2001. Η Γλώσσα και το Έθνος. Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια.
Χόρροκς, Τζ. 2006. Ελληνικά: Ιστορία της γλώσσας και των ομιλητών της (εισαγωγή-μετάφραση Μ. Σταύρου & Μ. Τζεβελέκου). Αθήνα: Εστία.
Χριστοδούλου, Γ.Α. 1999. Ακραίοι αρχαϊστές και καθαρολόγοι. Στο Μ. Ζ. Κοπιδάκης (επιμ.), Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας, 224- 225. Αθήνα: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο.
To γλωσσικό αποτύπωμα της Εθνικής Παλιγγενεσίας 283
 


   281   282   283   284   285