Page 168 - Αντικρίζοντας την Ελευθερία!
P. 168

IΙ.1.4
Χειρόγραφο της Διηγήσεως συμβάντων της ελληνικής φυλής από τα 1770 έως τα 1836 του Γεωργίου Τερτσέτη
 Χειρόγραφο αρ. 531, φφ. 99 + 3 λευκά, 1836 Βιβλιοθήκη της Βουλής
ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΗΓΗΣΕΩΣ εκ- δόθηκε το 1846 στην Αθήνα, Τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως. Πρόκειται για την καθ’ υπαγόρευση καταγραφή των απομνημονευμάτων του «ολιγογράμ- ματου και πολυμαθούς» Θεόδωρου Κολοκοτρώνη προς τον Γεώργιο Τερτσέτη. Ο πομπώδης τίτλος δη- μιουργεί την προσδοκία ότι ο αναγνώστης βρίσκεται μπροστά όχι σε μια απλή αφήγηση απομνημονευμα- τικού χαρακτήρα, αλλά σε μια αναδιήγηση των πε- πραγμένων της ίδιας της φυλής των Ελλήνων για 66 χρόνια, από την εποχή των Ορλωφικών έως τα πρώτα χρόνια του Ελληνικού Βασιλείου. Το βιβλίο θεωρήθηκε εθνική παρακαταθήκη, γνώρισε ιδιαίτερη δημοφιλία και πολλαπλές ανατυπώσεις. Ήδη το 1851
IΙ.1.5
Γεώργιος Λασσάνης
Ωδή εις την ελευθερίαν, χειρόγραφο ποίημα
Αρχείο Γ. Λασσάνη
Κωδικός αναγνώρισης: GR HP_LHP A. 2.2, έγγραφο, μονόφυλλο Βιβλιοθήκη της Βουλής
Ο ΦΙΛΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΣΣΑΝΗΣ (1793-1870), άνθρωπος του πνεύματος και πο- λυταξιδεμένος, ήταν γιος Κοζανίτη εμπόρου. Διδά- χθηκε τα πρώτα γράμματα στη γενέτειρά του και σε ηλικία είκοσι ετών περίπου μετέβη στη Βουδαπέστη, όπου εργάστηκε για μικρό χρονικό διάστημα στις εμπορικές επιχειρήσεις του συμπατριώτη του Νικό- λαου Τακιατζή. Το 1813 σπουδάζει στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Λειψίας, ενώ το 1818 εγκαθίσταται στην Οδησσό της Ρωσίας, όπου διδά- σκει στην εμπορική σχολή της εκεί ελληνικής κοινό- τητας. Το 1820 και αφού είχε έρθει σε επαφή με τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, εγκατέλειψε τη θέση του και τον ακολούθησε ως υπασπιστής του ελληνικού
στην επανέκδοσή του, ο τίτλος μετασχηματίζεται σε Ο Γέρων Κολοκοτρώνης, μεταθέτοντας το κέντρο βά- ρους στο πρόσωπο του εμβληματικού αφηγητή.
Στο φύλλο 709, ο Γέρος του Μοριά, αναφερόμενος στην έκρηξη της Επανάστασης, σχολιάζει: «Το κίνη- μά μας έγεινε εις τας 22 Μαρτίου εις την Καλαμάταν. Από τας 6 του Ιανουαρίου έως εις τας 22 Μαρτίου, επροσπάθησα, ενέργησα εις την Μάνην να ενώσωμεν διάφορα σπήτια Μανιάτικα κατά την συνήθειάν τους, και τους ενώσαμεν, τους αδελφώσαμεν [...] και τους έλεγα, ότι την ημέρα του Ευαγγελισμού να ήναι έτοι- μοι, και κάθε επαρχία να κινηθή εναντίον των Τούρ- κων των τοπικών, και να τους πολιορκήσουν εις τα διάφορα φρούρια [...]».
  168 ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!
στρατού, συμμετέχοντας στην κήρυξη της επανάστα- σης στη Μολδοβλαχία.
Πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Ιερού Λόχου και στις 7 Ιουνίου 1821 πήρε μέρος στη μάχη του Δρα- γατσανίου και σώθηκε χάρη στη βοήθεια του Γεωρ- γάκη Ολύμπιου. Με την καταστολή της επανάστασης στη Μολδοβλαχία, οι Υψηλάντης και Λασσάνης κα- τέφυγαν στην Αυστρία, όπου συνελήφθησαν και φυ- λακίστηκαν. Ο Λασσάνης πέρασε επτά χρόνια μέσα στις αυστριακές φυλακές, συγγράφοντας πατριωτι- κά ποιήματα, μεταξύ των οποίων η Ωδή εις την ελευ- θερίαν εκφράζει τη διακαή επιθυμία του γράφοντος για τη «λαοπόθητη ελευθερία», που είναι «βρύσις αείρροος ευδαιμονίας».
    166   167   168   169   170